close_btn

people_mem.jpg


 KimTH.jpg

  

Taehun Kim 

(Repesentative)

Ph.D. Candidate

- kingmbc at kaist dot ac dot kr

 smLee.jpg

Sangmin Lee 


Ph.D. Candidate

- saangmin2 at etri dot re dot kr

 윤상훈.jpg

Sanghoon Yoon 

 

Master Student

- shygiants at gmail dot com

 MS, 류청권.jpg


Chungkwon Lyu 

 

Master Student

- lyuch91 at kaist dot ac dot kr

 

 

 _김동재_증명사진.png


Dongjae Kim

 

Master Student

- dongjaekim68 at gmail dot com

 staff.jpg

Hyejin Lee

 

Staff

safran36 at kaist dot ac dot kr